Andere actiepunten in de sociale zekerheid bij de jaarovergang

Er zijn al veel veranderingen geweest in de sociale zekerheid maar het eind is nog niet in zicht, want er komen nog veel wijzigingen aan. We gaan eerst in op enkele maatregelen die het oude kabinet nog heeft genomen. Daarna behandelen we puntsgewijs de maatregelen die het nieuwe kabinet heeft aangekondigd in het regeerakkoord.

Uitbetalen en uitruilen overuren

U moet vanaf 1 januari 2018 alle werknemers die meer werken dan de normale arbeidsduur van een fulltime werkweek (meestal 36, 38 of 40 uur per week) minimaal evenredig meer minimumloon betalen. Als een werknemer normaliter  bijvoorbeeld 40 uren per week werkt en in een week 5 uren overwerkt, moet tenminste 45 maal het betreffende uurloon van het wettelijk minimumloon over die week worden betaald. Daarnaast gaan vanaf 1 januari 2018 nieuwe regels gelden voor het uitruilen van loon voor overuren die tegen het wettelijk minimumloon worden betaald. Zo mag u het overwerkloon in bepaalde situaties niet meer geheel of gedeeltelijk uitruilen tegen andere arbeidsvoorwaarden (de zogenoemde cafetariaregeling). Zo kan dan bijvoorbeeld belast overwerkloon dat wordt uitbetaald tegen het wettelijk minimumloon, niet meer worden uitgeruild tegen onbelaste vergoedingen.

Wat kan nog wel vanaf 1 januari 2018?

Wat vanaf 1 januari 2018 nog wel kan, is dat u met uw werknemers vooraf schriftelijk overeenkomt dat de overuren die tegen het wettelijk minimumloon worden betaald, worden uitgeruild tegen een compensatie in vrije tijd. Die vrije tijd moet dan wel uiterlijk vóór 1 juli van het volgende jaar worden opgenomen, of – als dat niet is gebeurd – moet de compensatie in de eerste betalingstermijn na 1 juli van het volgende jaar giraal zijn uitbetaald. Vanaf 1 januari 2019 wordt deze uitruil tegen een compensatie in tijd verder beperkt. Dat kan dan alleen nog als deze mogelijkheid is opgenomen in een cao. Als dat niet is gebeurd, dan moet u de overuren tegen het wettelijk minimumloon uitbetalen aan de werknemer.

Gevolgen voor vakantietoeslag

Dat u ook overuren tegen het wettelijk minimumloon moet uitbetalen, heeft ook gevolgen voor de vakantietoeslag. Die bent u vanaf 1 januari 2018 ook over meerwerk verschuldigd. Er is geen overgangsregeling getroffen, waardoor u voor overwerk dat vóór 1 januari 2018 is verricht na 1 januari 2018 vakantietoeslag verschuldigd bent. U kunt dit voorkomen door het overwerk vóór 1 januari 2018 uit te betalen of te zorgen dat uw werknemers de overwerkuren opnemen door minder te werken.

Let op!

Een cafetariaregeling is en blijft wel mogelijk voor uren en loon boven het wettelijke minimumloon.

Nieuwe regels stukloon

U moet vanaf 1 januari 2018 aan werknemers die stukloon ontvangen ook ten minste het wettelijk minimumloon betalen. Dat moet voorkomen dat (minder snel werkende) werknemers minder loon verdienen dan het wettelijk minimumloon. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor specifieke werkzaamheden in een bedrijfstak die de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanwijst. Voor deze werkzaamheden gelden de nieuwe regels voor het stukloon niet en blijft de stukloonnorm van kracht. De stukloonnorm houdt in dat het loon wordt bepaald door de gemiddelde tijd die nodig is voor de arbeid per stuk.

Aangekondigde maatregelen regeerakkoord

Het kabinet Rutte III heeft veel plannen op het terrein van de sociale zekerheid. Alle voorgenomen maatregelen worden eerst nog in concrete voorstellen verwerkt en daarna moeten de Tweede en daarna de Eerste Kamer zich nog over de voorstellen buigen. Niets is dus nog zeker. Vandaar dat we het hier laten bij een opsommingvan enkele punten.

 • De loondoorbetaling bij ziekte van werknemers gaat voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) van 2 naar 1 jaar;
 • Er komen strengere regels voor nieuwe instroom in de regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten
  (WGA);
 • Loondispensatie vervangt de loonkostensubsidie uit de Participatiewet. Met toestemming van het UWV mag u minder loon betalen aan een werknemer met een beperking die minder productief is dan een gezonde werknemer;
 • Betaalt u door de loondispensatie minder loon dan het wettelijk minimumloon, dan heeft u voor die werknemer
  geen recht op het Lage-Inkomensvoordeel (LIV);
 • Eigenrisicodragers voor de WGA krijgen geen externe re-integratieplicht meer en het UWV kan aan hen geen
  loonsancties meer opleggen;
 • Bent u publiek verzekerd en volgt u de re-integratieadviezen van bedrijfsartsen op, dan kan aan u geen loonsanctie meer worden opgelegd;
 • Het werkgeversrisico voor WGA-uitkeringen aan (ex-)werknemers wordt verkort van 10 naar 5 jaar;
 • Het eigenrisico voor de ziektekostenverzekering blijft nog 4 jaar op € 385.