Belastingplannen pensioen en lijfrente 2016

1. Afkoop woekerpolis minder zuur

Heeft u al dan niet noodgedwongen voor de afkoop van een woekerpolis gekozen, houd er dan rekening mee dat u over de afkoopsom belasting en ook revisierente moet betalen. Dat pakt vaak onvoordelig uit. De afkoopwaarde van de polis kan op het afkoopmoment door beleggingsverliezen lager zijn dan de betaalde en afgetrokken premies of inleg. De minimumwaarderingsregel bepaalt echter dat de afkoopwaarde van de polis wordt gesteld op de afgetrokken premies. Hierover wordt vervolgens de belasting en de revisierente berekend. Dit is ongewenst nadelig vindt ook het kabinet.  Voorgesteld wordt om vanaf 1 januari 2016 de minimumwaarderingsegel buiten toepassing te laten.

Let op

Vooruitlopend op deze wetswijziging is goedgekeurd dat u de minimumwaarderingsregel nu al buiten toepassing laat. Dat kan zelfs als de definitieve aanslag over het jaar waarin de afkoop plaatsvond al onherroepelijk vaststaat. U dient daartoe een verzoek om ambtshalve vermindering in bij de Belastingdienst.